راه های ترک استمنا

هدف من از ساخت این وبلاگ این بود که کسانی که دچاراستمنا شدن به زودی ترک کنند واما خواهش من از کسانی که هنوز شروع نکرده اند این است که هرگز شروع نکنند واز تجارب ما استفاده کنند